fredag 15. desember 2017

Ansvarlige politikere kan å prioritere!

Kommunestyret i Lesja hadde sitt årlige økonomiplan- og budsjettmøte 14.12. For bare to år siden kom vi oss på rekordtid ut av Robek-lista der vi var havnet etter år med lite økonomisk styring og mangel på prioritering. Kanskje Lesja burde vært på lista lenger slik at politikerne faktisk hadde fått kjenne på hva det vil si å være under statlig administrasjon. Med vedtak av et ikke bærekraftig budsjett der lånegjelda allerede fra 2019 er oppi det røde feltet, tvinger politikere som postulerer å være imot eiendomsskatt kommunen til å måtte ta dette virkemidlet i bruk, i tillegg til at vi tvinges til å prioritere og kutte på drift i en slik grad, at jeg er redd det får konsekvenser som ingen faktisk har sett for seg. Man bruker penger i blinde fordi man ikke har vilje til å forestille seg hva det går på bekostning av i fremtiden og mot til å handle etter dette – det overlater vi heller til våre etterfølgere!

I løpet av året har kommunestyret mot Lesja Høyre sine stemmer vedtatt å bygge nytt sjukeheim med integrert nytt helsehus. Ny sjukeheim er tiltrengt og det genererer statlig medfinansiering i Lesja. Investering i nytt helsehus ble vedtatt på bekostning av bygging av omsorgsboliger som i utgangspunktet ble skutt ut på ubestemt tid – selv om felles helsehus med Dovre beliggende på Dombås 15 km unna, ville gitt en langt bedre løsning både faglig og økonomisk; helsehus gir ingen statlig medfinansiering. Dette til tross for at fagmiljøene vet, eller bør vite, at omsorgsboliger er svært viktig for fremtidens eldre. Man får bo lenger tid for seg selv, man får klare mer lenger men har samtidig tryggheten med tilknytning og nærhet til helsepersonell. En omsorgsboligplass genererer hele 45% statlig medfinansiering og koster 1/3 av en sjukeheimsplass. Man må spørre seg hvem man prioriterte slik for – de ansatte eller de eldre?

Lesja Høyre foreslo derfor flg. tillegg som heldigvis ble enstemmig vedtatt, til rådmannens innstilling til økonomiplanen:
«Økonomiplanen tas opp til ny vurdering innen første kvartal av 2018 med tanke på en vurdering av behovet for omsorgsboliger og en eventuell fremskynding av disse. Eldrerådet inviteres til formannskap og kommunestyre for informasjon og ønsker og behov, og involveres også i prosessen rundt planlegging og prosjektering av omsorgsboliger».   

Lesja kommunestyre gjorde også vedtak om å støtte bygging av kunstgrassbane på Lyftingsmo med hele 1,4 mill. kr. En bane som vil ligge 5-6 min. kjøring fra Lesja sentrum der skole, hall og annen infrastruktur ligger. I Lesja Høyre reagerer man på den måten denne saken er fremmet på. Ut av det blå kommer et millionprosjekt inn i økonomiplanen og foran prosjekter som har ligget i planen i årevis og er utsatt gang på gang – prosjekter som direkte eller indirekte vil gi næringsutvikling og inntekter til bygda. Det handler kun om at noen må bevege seg litt lenger enn man må når man smører X antall småanlegg tynt ut over bygda.
Med de økonomiske utsikter og den fremskrevne folketallsutvikling for Lesja som er, bør det være tydelig for enhver ansvarlig politiker at det for fremtiden må prioriteres ressursbruk på næringsutvikling og andre tiltak som stimulerer til folketallsvekst. Absolutt intet er viktigere enn å øke antall innbyggere i Lesja. Investeringen på Lyftingsmo er fullstendig feil prioritering av innbyggernes skattepenger. Vi har anlegg i Lesja, på Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli – i en kommune med 2000 innbyggere kan vi ikke legge opp til små idrettsanlegg i hver eneste grend. Det bør i størst mulig grad prioriteres ressurser som bygger opp rundt skolene i tillegg til der det bidrar til næringsutvikling og kan gi inntekter til kommunen!
Lesja Høyre støttet derfor ikke rådmannens innstilling men foreslo:
«Søknaden om kommunal støtte til kunstgrassbane på Lyftingsmo innvilges ikke. Idrettslagene anmodes om å bruke og videreutvikle eksisterende anlegg på Lesja og Lesjaskog rundt skolene samt å i større grad samarbeide med hyttebefolkningen om tiltak slik at disse samtidig vil bidra til merbruk av hyttene i Lesja og generere næringsutvikling».


At idrettslagene i styrevedtak har prestert å sette opp denne saken mot tilskudd til fotballhall på Dombås gir bismak. Tilskuddet på kr. 500.000,- til hall på Dombås som rådmannen innstilte på i neste sak, er et minimalt tilskudd til styrking av den videregående skolen som man gikk i fakkeltog for i 2013 – en skole som må sies å i utgangspunktet være etablert på et fragilt grunnlag. Denne hallen er også viktig for voksenfotballen i Lesja, både for damer og herrer. Lesja Høyre støttet derfor helhjertet dette tiltaket.

Vedtaket av økonomiplan i gårsdagens kommunestyre er med Høyres tilleggspunkt reelt et utsettelsesforslag. På nyåret må vi som politikere ta ansvar, ta inn over oss realitetene og prioritere målrettet slik vi bestandig er enige om når det gjelder å prate overordnede handlingsregler - men som dessverre det mangler perspektiv og mot til å følge opp i praksis så snart man opplever press fra de som kjenner politikkens irrganger og vet å bruke dem til egen fordel.